Dịch vụ
Thương hiệu nhà đầu tư
Lĩnh vực
Tài Chính
Địa điểm
Malaysia
Dịch vụ
Thương hiệu nhà đầu tư
Lĩnh vực
Tài Chính
Địa điểm
Malaysia

Khơi mào cho báo cáo tích hợp của trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia Malaysia

Trong quá trình tư vấn để giúp Bursa Malaysia vạch ra lộ trình hướng tới Báo cáo tích hợp, chúng tôi đã thực hiện một đánh giá cho Bursa Malaysia để thu hút sự tham gia  của lãnh đạo cấp cao vào trong quá trình này.

Điều này liên quan đến việc xem xét tám công ty chứng khoán khác trên thị trường quốc tế và rút ra các ví dụ tốt nhất tập trung vào chiến lược nội dung, ý tưởng sáng tạo và thiết kế, biên tập xuất bản.

Đánh giá về báo cáo hoạt động của năm trước được đưa ra để xem xét cấu trúc nội dung hiện tại và khoảng cách còn thiếu để bắt kịp với các doanh nghiệp cùng ngành. Chúng tôi đã thiết kế một buổi trao đổi cho hơn 20 thành viên của Bursa Malaysia để tham gia vào nghiên cứu kết quả đánh giá các công ty khác trong ngành.

 

Cơ hội & Thách thức

1
1

Đặt ví dụ cho các công ty đứng đầu thị trường chứng khoán Malaysia bằng cách xem xét thực tiễn tốt nhất ở thị trường quốc tế

2
2

Tạo ra một giải pháp khả thi và bền vững dưới hình thức lộ trình ba năm

Chúng tôi mời Chủ tịch và Giám đốc điều hành tham gia các cuộc phỏng vấn riêng biệt để xây dựng các câu chuyện tương thích và tạo ra không khí từ những người đứng đầu tổ chức. Từ những cuộc phỏng vấn này, chúng tôi đã viết ra nội dung cho cả thư của Chủ tịch và thông điệp của Giám đốc điều hành.

Sau khi xem xét chiến lược Tập đoàn của Bursa Malaysia, chúng tôi đã tạo ra câu chuyện cho thương hiệu đầu tư và thông điệp chuyên đề xoay quanh định vị là trung tâm của ASEAN của nó. Cấu trúc nội dung báo cáo hiệu suất của Bursa Malaysia được sắp xếp hợp lý và phù hợp với định dạng.

Hướng dẫn kỹ thuật và phong cách được tạo ra cho các hạng mục biên tập và tài chính để giúp nội dung được tiếp nhận và đọc theo một phân cấp thông tin và bố cục nội dung đồng nhất. Chúng tôi áp dụng vào nội dung thực tế và hoàn thành quy trình bằng cách hướng dẫn các công ty sản xuất địa phương được giao nhiệm vụ sản xuất báo cáo này của Bursa Malaysia.

Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?