Xem tất cả các dịch vụ

Phát triển bền vững

Biến rủi ro thành cơ hội

Đặt chiến lược bền vững làm trọng tâm của doanh nghiệp, vận hành và đề xuất giá trị của thương hiệu  để đảm bảo và tăng cường độ tương thích và phù hợp của thương hiệu

Chuyên môn

Khám phá

cơ hội tiềm ẩn trong rủi ro

Nghiên cứu chuyên sâu, gắn kết & phân tích

Đánh giá và kiểm tra chiến lược bền vững: tiêu chuẩn bền vững và chỉ số

Nghiên cứu & đối chiếu

Thiết lập cơ sở

Gắn kết các bên liên quan

Đánh giá mức độ trọng yếu

Đánh giá & phân tích dữ liệu

Xây dựng

chiến lược & kế hoạch hành động cụ thể để đảm bảo độ bền bỉ và khả năng phục hồi của doanh nghiệp

Chiến lược & kế hoạch hành động tích hợp

Thương hiệu với mục đích & chiến lược bền vững

Mô hình và lộ trình bền vững: các lĩnh vực trọng tâm, mục tiêu, hoạch định sáng kiến mục tiêu PTBV (SDG), KPI & mục tiêu

Mô hình thiết lập giá trị chung

Mô hình chuyển đổi rủi ro thành cơ hội

Quản trị, chính sách & tư vấn nhà đầu tư

Đào tạo cho quản lý cấp cao

Thiết kế

để đảm bảo sự tương thích cho thương hiệu & tạo một văn hoá mạnh mẽ

Truyền thông, chiến dịch & đào tạo

Chiến lược truyền thông: định hướng truyền thông & thông điệp chính

Truyền thông về phát triển bền vững

Chương trình, hệ thống & cách đo lường liên quan đến phát triển bền vững

Báo cáo bền vững

Quản lý chuyển đổi và văn hoá tập đoàn/ đào tạo

Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng

 

 

Khám phá

cơ hội tiềm ẩn trong rủi ro

Nghiên cứu chuyên sâu, gắn kết & phân tích

Đánh giá và kiểm tra chiến lược bền vững: tiêu chuẩn bền vững và chỉ số

Nghiên cứu & đối chiếu

Thiết lập cơ sở

Gắn kết các bên liên quan

Đánh giá mức độ trọng yếu

Đánh giá & phân tích dữ liệu

Xây dựng

chiến lược & kế hoạch hành động cụ thể để đảm bảo độ bền bỉ và khả năng phục hồi của doanh nghiệp

Chiến lược & kế hoạch hành động tích hợp

Thương hiệu với mục đích & chiến lược bền vững

Mô hình và lộ trình bền vững: các lĩnh vực trọng tâm, mục tiêu, hoạch định sáng kiến mục tiêu PTBV (SDG), KPI & mục tiêu

Mô hình thiết lập giá trị chung

Mô hình chuyển đổi rủi ro thành cơ hội

Quản trị, chính sách & tư vấn nhà đầu tư

Đào tạo cho quản lý cấp cao

Thiết kế

để đảm bảo sự tương thích cho thương hiệu & tạo một văn hoá mạnh mẽ

Truyền thông, chiến dịch & đào tạo

Chiến lược truyền thông: định hướng truyền thông & thông điệp chính

Truyền thông về phát triển bền vững

Chương trình, hệ thống & cách đo lường liên quan đến phát triển bền vững

Báo cáo bền vững

Quản lý chuyển đổi và văn hoá tập đoàn/ đào tạo

Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng

 

 

Dự án

Vượt trên mọi giới hạn

Cathay Pacific Online Sustainability Report

Hồng Kông  |  Phát triển bền vững, Thương hiệu nhà đầu tư

#GrowingWithPurpose

SATS Investment Branding

Singapore  |  Chiến lược, Trải nghiệm, Thương hiệu nhà tuyển dụng, Thương hiệu nhà đầu tư

Tinh thần Bền bỉ qua Hành động

SATS Tinh thần bền bỉ qua hành động

Singapore  |  Chiến lược, Thiết kế, Phát triển bền vững, Thương hiệu nhà tuyển dụng, Thương hiệu nhà đầu tư

Truyền cảm hứng một cách thú vị

City University & CLP

Hồng Kông  |  Thiết kế, Phát triển bền vững

Đội ngũ của chúng tôi

Louisa Noble
Sustainability Director
Anne Copeland
Associate Sustainability Advisor
Bindiya Rupani
Senior Sustainability Consultant
Đóng
SR có thể giúp gì cho bạn?